Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Zakres działalności Ośrodka  / Świadczenie wychowawcze 500+
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Świadczenie wychowawcze 500+ Świadczenie wychowawcze 500+

Od czego zacząć ?

W pokojach nr 1, 4 oraz 4a należy pobrać oraz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wraz z kompletną dokumentacją.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r. w godzinach :

Poniedziałek od 9.00 do 13.00

Wtorek od 9.00 do 13.00

Środa od 12.00 do 16.00

Czwartek od 9.00 do 13.00

Piątek od 9.00 do 13.00

Wnioski można składać  osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krośnicach, za pośrednictwem Poczty Polskiej albo drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna, platforma ZUS, platforma Empatia, ePUAP).

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO ZŁOŻENIA  WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA PIERWSZE  DZIECKO
(WNIOSKI UWZGLĘDNIAJĄCE KRYTERIUM DOCHODOWE)

 

 • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2016 roku w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.)
 • zaświadczenie od pracodawcy od kiedy zatrudnienie i kwota netto uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty ( np. jeśli zatrudnienie od stycznia 2017 r. to dochód netto za luty 2017 r.);
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku  za 2016 rok w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.);
 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2016 rok w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.);
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego, do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy lub zaświadczenie organu właściwego gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2016 rok w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.);
 • umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);
 • Pit-11 za 2016 rok w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.);
 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2016 rok w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) lub oświadczenie o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny - oraz kopie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem na podstawie, których płacone są alimenty na rzecz osoby spoza rodziny;
 • informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka;
 • kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego;
 • orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
 • w przypadku zameldowania w innej miejscowości zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego potwierdzające, że na dzieci nie są pobierane świadczenia wychowawcze

 

 

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH  DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
NA DRUGIE I KAŻDE KOLEJNE DZIECKO
(WNIOSKI BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO)

 

 • w przypadku zameldowania w innej miejscowości zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego potwierdzające, że na dzieci nie są pobierane świadczenia wychowawcze
 • kserokopia aktualnego zupełnego aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany
 • w przypadku cudzoziemców
      -zezwolenie na pobyt czasowy, kartę pobytu z adnotacją „ dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • w przypadku rodziców sprawujących opiekę nad dziećmi zgodnie z planem wychowawczym ustalonym przez sąd należy dostarczyć kserokopie takiego planu gdyż świadczenia będą wypłacane proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
      -zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka
      -prawomocne orzeczenie sądu orzekającego rozwód lub separację
      -orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka

 

UWAGA !!! W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU po roku 2016 w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) NALEŻY TO TAKŻE ZGŁOSIĆ W TUTEJSZYM OŚRODKU!!!
W tym celu do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

UWAGA!!! W PRZYPADKU UTRATY DOCHODU z 2016 roku w okresie zasiłkowym 2017/2018 (tj. od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r.), DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE DATĘ UTRATY DOCHODU ORAZ WYSOKOŚĆ UTRACONEGO DOCHODU !!!

Dochód utracony (oznacza utratę dochodu spowodowaną: uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem umowy o dzieło, utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych).

UWAGA! W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wychowawczych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

 

Warunki przyznania świadczenia wychowawczego

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;

 

 

 

Warunki przyznania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko

Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. – od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kryterium dochodowe jest powiększone do kwoty 1200,00 zł. – od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia

Miesięczna wysokość świadczenia wychowawczego na dziecko wynosi (od 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 r.):

 • 500 zł

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o zasądzenie alimentów od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.
  • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach
 • Jeśli zostało przekroczone kryterium dochodowe ( dotyczy składania wniosku na pierwsze dziecko w rodzinie)
 • Członkowi rodziny przysługuje za granica na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

 

Jak długo czeka się na załatwienie sprawy?

 • Postępowanie w sprawie ustalenia prawa świadczenia wychowawczego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 • Świadczenie wychowawcze wypłaca się najpóźniej do końca danego miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca świadczenie wychowawcze wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Ważne! Po 30 września prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami

Uwaga: wniosek złożony na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przed terminem pozostanie bez rozpatrzenia.

Przepisy prawne obowiązujące przy załatwianiu sprawy:

 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2016, poz. 195 ze zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257.);
 • Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

O czym należy pamiętać?

Niezbędne jest złożenie wniosku na każdy okres zasiłkowy wraz z kompletem wymaganych dokumentów

Uwaga! Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz ich wypłata następują odpowiednio na wniosek małżonków, jednego z małżonków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka lub innej osoby upoważnionej do reprezentowania dziecka. Pamiętaj o terminie złożenia wniosku wraz z wymaganą kompletną dokumentacją.

Świadczenie wychowawcze otrzymasz dopiero wtedy, gdy twój wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach w terminie 14 dni od daty jej odebrania.

 

 

Co się zmieni w nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 ?

 

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko

 

Ważne: Zgodnie z dodanym art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko (pojęcie to zdefiniowane jest w art. 2 pkt 13 ww. ustawy) nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1)         drugie z rodziców dziecka nie żyje;

2)         ojciec dziecka jest nieznany;

3)         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

4)         sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

5)         dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w przypadku gdy osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do świadczenia wychowawczego w stosunku do danego dziecka uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i nie dołączy do wniosku tego tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenie wychowawcze przyjmuje wniosek i, w zakresie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego w stosunku do tego dziecka, wyznacza termin 3 miesięcy na dostarczenie tytułu wykonawczego. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ww. ustawy, w wyznaczonym terminie, świadczenie wychowawcze przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczenia. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

W przypadku, gdy osoba samotnie wychowująca dziecko nie dostarczy, w ww. terminie, tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, potwierdzającego ustalenie na rzecz dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego, ponieważ sąd wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia zabezpieczenia w sprawie o alimenty, bieg terminu, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ww. ustawy, ulega zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego lub innych dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5 ustawy.

 

W ww. sytuacji, świadczenie wychowawcze przysługuje:

1)         od miesiąca złożenia wniosku, nie wcześniej niż od miesiąca, od którego rodzic został zobowiązany do zapłaty alimentów, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego,

2)         od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające
do świadczenia – w przypadku dostarczenia dokumentów poświadczających okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1–5.

 

 1. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o  utracie i uzyskaniu dochodu

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ustalania dochodu rodziny, które będą miały zastosowanie do przyznawania świadczeń wychowawczych na pierwsze dziecko oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres rozpoczynający się 1 października 2017 r., a także uzależnionych od dochodu świadczeń rodzinnych, tj. zasiłku rodzinnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 listopada 2017 r. (nowe, opisane regulacje w tym zakresie, nie mają zastosowania do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka).

Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.

Art. 7 ust. 3a:„Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło  lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.” (przepis dotyczy wyłączenia stosowania utraty i uzyskania dochodu w niektórych przypadkach).

Art. 18 ust. 5a:„W przypadku przyznania świadczenia wychowawczego po uwzględnieniu utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, po upływie 3 miesięcy licząc od dnia utraty dochodu, ustalone prawo do świadczenia wychowawczego weryfikuje się z uwzględnieniem art. 7 ust. 3a. Przepisy art. 20 ust. 1 stosuje się.” (przepis dotyczy obowiązku weryfikacji świadczenia wychowawczego po upływie 3 miesięcy od dnia utraty dochodu).

Art. 25 ust. 2 pkt 1a:„Za nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze uważa się świadczenie wychowawcze wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu -po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a:” (przepis dotyczy uzupełnienia katalogu nienależnie pobranych świadczeń o sytuacje związane z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu).”

 

 1.  Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 

Ważne: Od 1 sierpnia 2017 r. ulega zmianie definicja dochodu w zawarta w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, do której odsyła definicja dochodu zawarta w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zgodnie z jej nowym brzmieniem, dochodem jest m.in. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – dochód z tego tytułu nie będzie już w ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.

 

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

Ważne: Zgodnie z nowym brzmieniem art. 13 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (i analogicznych regulacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów), do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a)         formie opłacanego podatku,

b)         wysokości przychodu,

c)         stawce podatku,

d)         wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

 

Wzór wniosku do pobrania

Załączniki do wniosku o  ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w zakładce - wnioski do pobrania!data wytworzenia2017-07-20
data udostępnienia2017-07-20
sporządzone przezKatarzyna Broniecka
opublikowane przezJustyna Góral
ilość odwiedzin2332
rejestr zmianzobacz »
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnicach, Sportowa 4, 56-320 Krośnice, tel.: 71 38 46 030, fax: , dyrektor@gops.krosnice.pl, gops.krosnice.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasza jednostka
»  Kontakt
»  BIP
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@